Privacy

Beknopte privacyverklaring KSA HALLEBAST DIKKEBUS

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door KSA Hallebast Dikkebus, Dikkebusseweg 480, 8900 Dikkebus, ksadikkebushallebast@gmail.com. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Lid worden van KSA Hallebast Dikkebus betekent automatisch ook lid worden van KSA Nationaal. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 Schaarbeek, info@ksa.be Meer info vindt u op https://www.ksa.be/privacy

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met KSA Nationaal via de vermelde contactgegevens.

Algemene privacyverklaring KSA Hallebast Dikkebus

Versie 1.0, laatst gewijzigd op 1/09/2020

KSA Hallebast Dikkebus hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KSA Hallebast Dikkebus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

 • de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
 • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden of hun ouders.
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies).
 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als KSA Hallebast Dikkebus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor KSA Nationaal. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

KSA Hallebast Dikkebus

Dikkebusseweg 480

8900 Dikkebus

0477 27 55 15

ksadikkebushallebast@gmail.com

KSA Nationaal

Vooruitgangstraat 225

1030 Schaarbeek

02/201 15 10

https://www.ksa.be/privacy

KSA Hallebast Dikkebus verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde

Rechtsgrond

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KSA Hallebast Dikkebus

Uitvoering overeenkomst

Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking

Uitvoering overeenkomst

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden

Uitvoering overeenkomst

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

Wettelijke verplichting

Voor archiefdoeleinden

Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten
 • Kenmerken eigen aan de KSA-werking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep
 • Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen
 • Foto’s: om te informeren over onze activiteiten en voor archiefdoeleinden

Door uw kind in te schrijven in de KSA geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

KSA Dikkebus verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde

Rechtsgrond

16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen

Uitvoering overeenkomst

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

Wettelijke verplichting

Voor archiefdoeleinden

Gerechtvaardigd belang

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking

Uitvoering overeenkomst

Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correctie manier kunnen opvolgen

Uitvoering overeenkomst

Om de leden te kunnen laten verzekeren

Uitvoering overeenkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking: Google Drive.
 • de hosting van onze website: Mediaraven vzw

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn

KSA Hallebast Dikkebus bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Medische fiches houden wij 2 jaar bij. Contactgegevens van personen die zich voor een evenement inschrijven houden wij niet bij.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de ledenadministratie stelt KSA Nationaal een online Groepsadministratieportaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.
 • Iedereen die namens KSA Hallebast Dikkebus aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg.
 • Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische steekkaarten, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding toegang toe heeft.
 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan KSA Nationaal en omgekeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van KSA Nationaal

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Wijziging privacyverklaring

KSA Hallebast Dikkebus kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal via de site/ facebookgroep aangekondigd worden.